gervi_logo_zwart_zoomed

Verkoops-en retourvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
 2. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
 3. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
 4. De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
 5. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop. Dit verzaakrecht geldt niet voor zakelijke klanten.
 6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 7. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro)
 8. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 10. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassingen en meer bepaalde de rechtbank van Tongeren.

 

Terugsturen (retour)?

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan te volgen. Zodat wij uw retour zo efficiënt mogelijk kunnen afhandelen.

 • meld bij onze klantendienst dat u een artikel wilt retourneren via mail of aangetekende brief
 • u ontvangt via e-mail instructies en een ruil- en retourformulier voor het retourneren van het artikel
 • vermeld de reden op het ruil- en retourformulier
 • voeg de per e-mail ontvangen bestelbevestiging en een ingevuld ruil- en retourformulier bij het pakket
 • stuur het artikel terug naar het retouradres. De kosten worden door u gedragen.
 • na ontvangst en goedkeuring, stuurt Gervi.be u een ontvangstbevestiging via e-mail
 • indien Gervi.be uw zending goedkeurt wordt het artikel terugbetaald.

 

Wanneer ontvang ik mijn terugbetaling?

 • Indien geen bankrekeningnummer werd doorgegeven krijgt u een waardebon die 6 maand geldig plus transportkosten. De bon is enkel geldig op de e-shop.
 • Indien er wel een bankrekeningnummer werd doorgegeven wordt het bedrag teruggestort binnen de 30 dagen.

 

Kosten

 • De kosten voor het opsturen van een artikel zijn voor uw rekening.
 • Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd!

 

Voorwaarden: ruilen en retouren:

 • ongebruikt
 • onbeschadigd
 • originele verpakking
 • max. 1 keer ruilen of retourneren per bestelling

Gervi.be behoudt zich het recht om retouren te weigeren en het bedrag niet terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn of door schuld anders dan die van Gervi.be of de leverancier van het artikel zijn beschadigd.

Brochure downloaden

Footer - Brochure aanvragen

Mijn adres

Test producten

Footer - Test producten

Mijn adres

Offerte aanvragen

Footer - Offerte aanvragen

Mijn adres

Ik wil meer info over dit product

Single Product - informatie aanvragen